Danese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det er et velkendt faktum at...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
Et vedvarende emne i...er...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
Vores formål er at...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
Ved definition...betyder...
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
Termet... henviser til...
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
Ifølge..., defineres...som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...forståes sædvanligvis som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
Det er vigtigt at understrege...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
Vores fokus er på...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
Hvad vi mener er at...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio