Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
众所周知...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
如今,大家普遍认为...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
我们审视...等方面。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
在此分析基础上,我们论证...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
这项研究探寻...的原因
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
近期相关研究的作者建议...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
我们的目的是...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
根据定义,...的意思是...
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
明确...的定义很重要
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
术语...指...
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
根据...,...被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...普遍被认为是指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
提到...,通常我们想到的是...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
强调...很重要
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
我们的关注点在...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最后,我们应该明确对...的定义
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
我们的意思是...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
就此可以提供几种解释。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
根据...,其他学者认为...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究表明多种因素与...相关
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...发现...和...存在重要关联
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio