Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introduzione generale di una tematica
Het is een welbekend feit dat ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introduzione generale di una tematica nota
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introduzione generale di una tematica
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Aansluitend bespreken we de factoren ...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Een vast onderwerp in ... is ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzione alla tesi principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ons doel is, ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Volgens de definitie betekent ... ...
ในความหมาย... หมายถึง...
Per la definizione di un termine
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Per la definizione di un termine
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Per la definizione di un termine
Het begrip ... heeft betrekking op ...
คำนี้...หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Onze aandacht is gevestigd op ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Definizione casuale di un termine
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Daarmee bedoelen we ...
เราหมายถึงว่า...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Per la definizione dell'ipotesi
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Per la definizione dell'ipotesi
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Per la definizione dell'ipotesi
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio