Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introduzione generale di una tematica
Het is een welbekend feit dat ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introduzione generale di una tematica nota
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introduzione generale di una tematica
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Trecând din nou în revistă factorii...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Een vast onderwerp in ... is ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzione alla tesi principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Această lucrare explorează cauzele...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ons doel is, ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Volgens de definitie betekent ... ...
Prin definiție, ... înseamnă...
Per la definizione di un termine
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Per la definizione di un termine
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per la definizione di un termine
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termenul...se referă la...
Per la definizione di un termine
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...este înțeles ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Este important să accentuăm...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Onze aandacht is gevestigd op ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Definizione casuale di un termine
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Daarmee bedoelen we ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Per la definizione dell'ipotesi
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Per la definizione dell'ipotesi
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Per la definizione dell'ipotesi
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Per la definizione dell'ipotesi
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Per la definizione dell'ipotesi
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio