Greco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introduzione generale di una tematica
Het is een welbekend feit dat ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introduzione generale di una tematica nota
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introduzione generale di una tematica
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Een vast onderwerp in ... is ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzione alla tesi principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ons doel is, ...
Ο σκοπός μας είναι...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Volgens de definitie betekent ... ...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Per la definizione di un termine
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Per la definizione di un termine
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Per la definizione di un termine
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Per la definizione di un termine
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Onze aandacht is gevestigd op ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Definizione casuale di un termine
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Daarmee bedoelen we ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Per la definizione dell'ipotesi
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Per la definizione dell'ipotesi
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Per la definizione dell'ipotesi
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Per la definizione dell'ipotesi
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per la definizione dell'ipotesi
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio