Danese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introduzione generale di una tematica
Het is een welbekend feit dat ...
Det er et velkendt faktum at...
Introduzione generale di una tematica nota
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introduzione generale di una tematica
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Een vast onderwerp in ... is ...
Et vedvarende emne i...er...
Introduzione alla tesi principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ons doel is, ...
Vores formål er at...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Volgens de definitie betekent ... ...
Ved definition...betyder...
Per la definizione di un termine
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Per la definizione di un termine
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per la definizione di un termine
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termet... henviser til...
Per la definizione di un termine
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Ifølge..., defineres...som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...forståes sædvanligvis som...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det er vigtigt at understrege...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vores fokus er på...
Definizione casuale di un termine
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Daarmee bedoelen we ...
Hvad vi mener er at...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Per la definizione dell'ipotesi
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Per la definizione dell'ipotesi
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Per la definizione dell'ipotesi
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Per la definizione dell'ipotesi
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Per la definizione dell'ipotesi
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio