Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introduzione generale di una tematica
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introduzione generale di una tematica nota
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Wiele się mówi i pisze o...
Introduzione generale di una tematica
Seppure è unanime che...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Un tema ricorrente parlando di... è...
Stałym tematem w...jest...
Introduzione alla tesi principale
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Questa ricerca esplora le cause di...
Praca ta bada przyczyny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Il mio obiettivo è quello di...
Naszym celem jest...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Z definicji... wynika...
Per la definizione di un termine
In questo contesto il termine indica...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Per la definizione di un termine
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per la definizione di un termine
Il termine... si riferisce a...
Termin...odnosi się do...
Per la definizione di un termine
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Secondo... il termine assume il significato di...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...indica generalmente...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
È importante enfatizzare...
Należy podkreślić,...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Ci concentreremo su...
Skupiając się na...
Definizione casuale di un termine
In conclusione è necessario definire il significato di...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Quello che si intende dire con questo è che...
Mam na myśli, że...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Per la definizione dell'ipotesi
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Per la definizione dell'ipotesi
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Per la definizione dell'ipotesi
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Per la definizione dell'ipotesi
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Per la definizione dell'ipotesi
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio