Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio