Turco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Amacımız ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio