Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
… betyder per definition …
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio