Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Trecând din nou în revistă factorii...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Această lucrare explorează cauzele...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorii mai multor studii recente au propus...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
Prin definiție, ... înseamnă...
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
Termenul...se referă la...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
...este înțeles ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Este important să accentuăm...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Atenţia noastră este acum asupra...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Ceea ce vrem să spunem este...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio