Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Het is een welbekend feit dat ...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Ons doel is, ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
Volgens de definitie betekent ... ...
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Onze aandacht is gevestigd op ...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Daarmee bedoelen we ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio