Greco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Ο σκοπός μας είναι...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Με αυτό εννοούμε ότι...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio