Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Keskitymme...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio