Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introduzione generale di una tematica
It is a well-known fact that…
Je obecně známým faktem, že...
Introduzione generale di una tematica nota
A great deal is being written and said about…
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introduzione generale di una tematica
It is generally agreed today that…
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
We then review the factors…
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
We build on this analysis to identify…
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A persistent theme in...is…
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzione alla tesi principale
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
This research explores the causes of…
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
The authors of more recent studies have proposed that…
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Our purpose is to…
Našim cílem je...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

By definition… means…
Podle definice...znamená...
Per la definizione di un termine
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Per la definizione di un termine
It is important to be clear about the definition of…
Je důležité si ujasnit definici...
Per la definizione di un termine
The term… refers to…
Termín...odkazuje na...
Per la definizione di un termine
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
According to..., …is defined as…
Podle... je definován/a jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
…is commonly understood to mean…
...se obecně rozumí...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
What we usually have in mind when we talk about… is…
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Two brief examples might clarify this concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
It is important to emphasize…
Je důležité zdůraznit...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Our focus is on…
Zaměřujeme se na...
Definizione casuale di un termine
Finally, we should clarify our definition of…
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
What we mean is that…
To, co máme na mysli, je...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Several explanations have been offered.
Bylo navrhnuto několik definic.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tato vysvětlení vychází z...
Per la definizione dei presupposti della definizione
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Following..., scholars have argued that …
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

The central question then becomes: how might… affect…?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Per la definizione dell'ipotesi
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Per la definizione dell'ipotesi
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Per la definizione dell'ipotesi
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Per la definizione dell'ipotesi
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...found a significant correlation between… and…
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio