Portoghese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Para responder esta questão deve-se observar...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Introduzione generale di una tematica
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Introduzione generale di una tematica nota
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Introduzione generale di una tematica
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
É consenso geral que...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Analisa-se agora os fatores...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Esta análise visa identificar...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introduzione alla tesi principale
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ο σκοπός μας είναι...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Por definição, ... significa...
Per la definizione di un termine
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Per la definizione di un termine
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
É importante deixar claro a definição de...
Per la definizione di un termine
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
O termo...refere-se à/ao...
Per la definizione di un termine
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...geralmente significa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
É importante enfatizar que...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
O foco é em/no/na...
Definizione casuale di un termine
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Με αυτό εννοούμε ότι...
O que se quer dizer é...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Diversas explicações foram dadas.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Per la definizione dell'ipotesi
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Per la definizione dell'ipotesi
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Per la definizione dell'ipotesi
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Per la definizione dell'ipotesi
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Per la definizione dell'ipotesi
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...encontrou significante correlação entre...e...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio