Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introduzione generale di una tematica
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Het is een welbekend feit dat ...
Introduzione generale di una tematica nota
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introduzione generale di una tematica
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduzione alla tesi principale
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ο σκοπός μας είναι...
Ons doel is, ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Volgens de definitie betekent ... ...
Per la definizione di un termine
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Per la definizione di un termine
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Per la definizione di un termine
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Per la definizione di un termine
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Definizione casuale di un termine
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Με αυτό εννοούμε ότι...
Daarmee bedoelen we ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Per la definizione dell'ipotesi
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Per la definizione dell'ipotesi
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Per la definizione dell'ipotesi
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Per la definizione dell'ipotesi
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Per la definizione dell'ipotesi
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio