Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introduzione generale di una tematica
Είναι πλέον γνωστό ότι...
On tunnettu tosiasia, että...
Introduzione generale di una tematica nota
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introduzione generale di una tematica
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzione alla tesi principale
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Ο σκοπός μας είναι...
Tarkoituksemme on...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Per la definizione di un termine
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Per la definizione di un termine
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per la definizione di un termine
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termi... viittaa...
Per la definizione di un termine
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...mukaan ... määritellään...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
On tärkeää painottaa...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Keskitymme...
Definizione casuale di un termine
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Με αυτό εννοούμε ότι...
Tarkoitamme tällä, että...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Useita selityksiä on tarjottu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Nämä selitykset kumpuavat...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Per la definizione dell'ipotesi
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Per la definizione dell'ipotesi
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Per la definizione dell'ipotesi
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Per la definizione dell'ipotesi
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Per la definizione dell'ipotesi
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio