Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introduzione generale di una tematica
これは周知の事実だが、・・・
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introduzione generale di una tematica nota
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Wiele się mówi i pisze o...
Introduzione generale di una tematica
・・・・と言われているが、・・・
Przyjęło się twierdzić, że...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
・・・・という事実について検討すると、・・・
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Stałym tematem w...jest...
Introduzione alla tesi principale
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Praca ta bada przyczyny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
最近では・・・・と言われているが、
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
私たちの目的は・・・・
Naszym celem jest...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Z definicji... wynika...
Per la definizione di un termine
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Per la definizione di un termine
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per la definizione di un termine
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termin...odnosi się do...
Per la definizione di un termine
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Według... , jest zdefiniowany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...jest powszechnie rozumiany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
・・・・を強調することは重要である。
Należy podkreślić,...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
私たちは・・・・に重点を置いている。
Skupiając się na...
Definizione casuale di un termine
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
私たちが意味しているのは・・・・
Mam na myśli, że...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
複数の例が見受けられる。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Per la definizione dei presupposti della definizione
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Per la definizione dell'ipotesi
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Per la definizione dell'ipotesi
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Per la definizione dell'ipotesi
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Per la definizione dell'ipotesi
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Per la definizione dell'ipotesi
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio