Greco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introduzione generale di una tematica
C'est un fait bien connu que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introduzione generale di una tematica nota
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introduzione generale di una tematica
De nos jours, il est convenu que...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Nous analyserons ensuite les points...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Un thème récurrent est...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzione alla tesi principale
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ce travail explore les causes de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Notre but est de...
Ο σκοπός μας είναι...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Par définition... signifie...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Per la definizione di un termine
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Per la definizione di un termine
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Per la definizione di un termine
Le terme... fait référence à...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Per la definizione di un termine
La norme veut que... soit défini en tant que...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Selon..., ...est défini en tant que...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...est communément compris comme...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Il est important de mettre en valeur...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nous concentrons notre attention sur...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Definizione casuale di un termine
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Ce que nous entendons par là est que...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Plusieurs explications ont été proposées.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ces explications trouvent leur origine dans...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Per la definizione dell'ipotesi
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Per la definizione dell'ipotesi
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Per la definizione dell'ipotesi
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Per la definizione dell'ipotesi
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per la definizione dell'ipotesi
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio