Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introduzione generale di una tematica
On tunnettu tosiasia, että...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introduzione generale di una tematica nota
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Wiele się mówi i pisze o...
Introduzione generale di una tematica
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Itsepintainen perusajatus... on...
Stałym tematem w...jest...
Introduzione alla tesi principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Praca ta bada przyczyny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Tarkoituksemme on...
Naszym celem jest...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Määritelmältään...tarkoittaa...
Z definicji... wynika...
Per la definizione di un termine
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Per la definizione di un termine
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per la definizione di un termine
Termi... viittaa...
Termin...odnosi się do...
Per la definizione di un termine
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mukaan ... määritellään...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
On tärkeää painottaa...
Należy podkreślić,...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Keskitymme...
Skupiając się na...
Definizione casuale di un termine
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Tarkoitamme tällä, että...
Mam na myśli, że...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Useita selityksiä on tarjottu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Nämä selitykset kumpuavat...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Per la definizione dell'ipotesi
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Per la definizione dell'ipotesi
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Per la definizione dell'ipotesi
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Per la definizione dell'ipotesi
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Per la definizione dell'ipotesi
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio