Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Introduzione generale di una tematica
On tunnettu tosiasia, että...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Introduzione generale di una tematica nota
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Introduzione generale di una tematica
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Itsepintainen perusajatus... on...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introduzione alla tesi principale
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Tarkoituksemme on...
저희의 목적은 ... 입니다.
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Määritelmältään...tarkoittaa...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Per la definizione di un termine
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Per la definizione di un termine
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Per la definizione di un termine
Termi... viittaa...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Per la definizione di un termine
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mukaan ... määritellään...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
On tärkeää painottaa...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Keskitymme...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Definizione casuale di un termine
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Tarkoitamme tällä, että...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Useita selityksiä on tarjottu.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Nämä selitykset kumpuavat...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Per la definizione dell'ipotesi
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio