Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introduzione generale di una tematica
Estas konata fakto, ke...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introduzione generale di una tematica nota
Multa estas verkita kaj dirita pri...
En hel del skrivs och sägs om...
Introduzione generale di una tematica
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Vi granskar därefter de faktorer...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Daura temo en... estas...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduzione alla tesi principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nia celo estas...
Syftet är att ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Per difino... signifas...
… betyder per definition …
Per la definizione di un termine
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Per la definizione di un termine
Estas grave, havi certe la difino de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Per la definizione di un termine
La termino... rilatas al...
Termen ... hänvisar till ...
Per la definizione di un termine
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Enligt ... definieras ... som ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...estas kutime komprenita por signifi...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Gravas emfazi...
Det är viktigt att understryka ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nia fokuso estas sur...
Vårt fokus ligger på ...
Definizione casuale di un termine
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Kion ni volas diri, estas ke...
Vad vi menar med detta är att ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Flera förklaringar har erbjudits.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Per la definizione dell'ipotesi
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Per la definizione dell'ipotesi
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio