Turco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
Amacımız ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
Demek istediğimiz şu ki ...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio