Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
ในความหมาย... หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
คำนี้...หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
เราหมายถึงว่า...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio