Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Wiele się mówi i pisze o...
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
Stałym tematem w...jest...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Praca ta bada przyczyny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
Naszym celem jest...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
Z definicji... wynika...
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
Termin...odnosi się do...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
Należy podkreślić,...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
Skupiając się na...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
Mam na myśli, że...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio