Greco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
Ο σκοπός μας είναι...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio