Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
これは周知の事実だが、・・・
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
・・・・と言われているが、・・・
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
最近では・・・・と言われているが、
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
私たちの目的は・・・・
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
・・・・を強調することは重要である。
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
私たちが意味しているのは・・・・
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
複数の例が見受けられる。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio