Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio