Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
众所周知...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
如今,大家普遍认为...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
我们审视...等方面。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
在此分析基础上,我们论证...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
这项研究探寻...的原因
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
近期相关研究的作者建议...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
我们的目的是...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
根据定义,...的意思是...
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
明确...的定义很重要
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
术语...指...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
根据标准模型,...可以被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
根据...,...被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...普遍被认为是指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
提到...,通常我们想到的是...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
强调...很重要
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
我们的关注点在...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最后,我们应该明确对...的定义
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
我们的意思是...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
就此可以提供几种解释。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
根据...,其他学者认为...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究表明多种因素与...相关
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...发现...和...存在重要关联
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio