Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
Je obecně známým faktem, že...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
Našim cílem je...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
Podle definice...znamená...
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Je důležité si ujasnit definici...
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
Termín...odkazuje na...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
Podle... je definován/a jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...se obecně rozumí...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
Je důležité zdůraznit...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
Zaměřujeme se na...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
To, co máme na mysli, je...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Bylo navrhnuto několik definic.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tato vysvětlení vychází z...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio