Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Tipo di laurea
เต็มเวลา
studia dzienne
Tipo di laurea
นอกเวลา
studia zaoczne
Tipo di laurea
ออนไลน์
studia przez internet
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Tipo di sistema
การให้คะแนน
oceniania
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
wykłady
Tipo di lezione
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
การกวดวิชา
konsultacje
Tipo di lezione
การประชุม
konferencje
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza