Cinese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
本科生
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
博士生
Tipo di laurea
เต็มเวลา
全日制
Tipo di laurea
นอกเวลา
非全日
Tipo di laurea
ออนไลน์
网上课程
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
学分制
Tipo di sistema
การให้คะแนน
打分制
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
讲座
Tipo di lezione
การสัมมนา
研讨会
Tipo di lezione
การกวดวิชา
个别辅导
Tipo di lezione
การประชุม
会议
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
学费
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
儿童托管
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza