Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
bakalářské studium
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
postgraduální studium
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
doktorské studium
Tipo di laurea
เต็มเวลา
prezenční studium
Tipo di laurea
นอกเวลา
kombinované studium
Tipo di laurea
ออนไลน์
online
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
kredity
Tipo di sistema
การให้คะแนน
známkování
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
přednášky
Tipo di lezione
การสัมมนา
semináře
Tipo di lezione
การกวดวิชา
konsultace
Tipo di lezione
การประชุม
konference
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza