Thailandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dire che vuoi iscriverti
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
Grundkurs
ปริญญาตรี
Tipo di laurea
Aufbaukurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo di laurea
Doktorandenkurs
ปริญญาเอก
Tipo di laurea
Vollzeitkurs
เต็มเวลา
Tipo di laurea
Teilzeitkurs
นอกเวลา
Tipo di laurea
Onlinekurs
ออนไลน์
Tipo di laurea
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ein Semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
ein Studienjahr
หนึ่งปีการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Wie funktioniert das__________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informarsi sul sistema universitario
Kreditsystem
หน่วยกิตวิชา
Tipo di sistema
Benotungssystem
การให้คะแนน
Tipo di sistema
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Gibt es_____________?
มี _____________ ไหม
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Vorlesungen
การบรรยาย
Tipo di lezione
Seminare
การสัมมนา
Tipo di lezione
Tutorien
การกวดวิชา
Tipo di lezione
Konferenzen
การประชุม
Tipo di lezione
Welche Kurse bietet die Summer School an?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Wann finden die Prüfungen statt?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Informarsi sulle date degli esami
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Wie viele Plätze hat die Klasse?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Organisieren Sie auch Exkursionen?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Welche Programme bieten Sie an?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
Studiengebühren
ค่าเล่าเรียน
Oggetto dell'aiuto finanziario
Lebenshaltungskosten
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Oggetto dell'aiuto finanziario
Kinderbetreuung
การดูแลเด็ก
Oggetto dell'aiuto finanziario
Welche Stipendien gibt es?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza