Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Dire che vuoi iscriverti
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
бакалавриат
đại học
Tipo di laurea
аспирантура
thạc sỹ
Tipo di laurea
докторат/профессура
tiến sĩ
Tipo di laurea
очная форма
toàn thời gian
Tipo di laurea
заочная форма
bán thời gian
Tipo di laurea
онлайн обучение
trực tuyến
Tipo di laurea
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
семестр
một kì
Durata dello scambio in un'università all'estero
академический год
một năm học
Durata dello scambio in un'università all'estero
Какие ограничения на работу для студентов?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Каковы требования для поступления в университет?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Вы пришлете мне формальное предложение?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Университет гарантирует предоставление жилья?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Курс включает в себя период стажировки?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Каковы требования знания [язык] языка?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Какова система_____________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Informarsi sul sistema universitario
кредитов
tín chỉ
Tipo di sistema
оценок
chấm điểm
Tipo di sistema
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Каков стиль преподавания?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Там есть___________?
Có_________ hay không?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
лекции
bài giảng
Tipo di lezione
семинары
hội thảo
Tipo di lezione
учебные материалы
hướng dẫn riêng
Tipo di lezione
конференции
hội nghị
Tipo di lezione
Какие курсы предлагаются летними школами?
Có những khóa học mùa hè nào?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Когда проходят экзамены?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Informarsi sulle date degli esami
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
В университете есть спортивный центр?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
У вас есть детальное описание курса?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Каково максимальное количество студентов в группе?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Вы организовываете экскурсии?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Какие программы вы предлагаете?
Có những chương trình nào?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
плата за обучение
học phí
Oggetto dell'aiuto finanziario
расходы на жизнь
chi phí sinh hoạt
Oggetto dell'aiuto finanziario
уход за ребенком
chăm sóc trẻ em
Oggetto dell'aiuto finanziario
Какие виды стипендий доступны?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza