Thailandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dire che vuoi iscriverti
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
бакалавриат
ปริญญาตรี
Tipo di laurea
аспирантура
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo di laurea
докторат/профессура
ปริญญาเอก
Tipo di laurea
очная форма
เต็มเวลา
Tipo di laurea
заочная форма
นอกเวลา
Tipo di laurea
онлайн обучение
ออนไลน์
Tipo di laurea
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
семестр
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
академический год
หนึ่งปีการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
Какие ограничения на работу для студентов?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Каковы требования для поступления в университет?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Вы пришлете мне формальное предложение?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Университет гарантирует предоставление жилья?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Курс включает в себя период стажировки?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Каковы требования знания [язык] языка?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Какова система_____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informarsi sul sistema universitario
кредитов
หน่วยกิตวิชา
Tipo di sistema
оценок
การให้คะแนน
Tipo di sistema
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Каков стиль преподавания?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Там есть___________?
มี _____________ ไหม
Informarsi sul metodo d'insegnamento
лекции
การบรรยาย
Tipo di lezione
семинары
การสัมมนา
Tipo di lezione
учебные материалы
การกวดวิชา
Tipo di lezione
конференции
การประชุม
Tipo di lezione
Какие курсы предлагаются летними школами?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Когда проходят экзамены?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Informarsi sulle date degli esami
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
В университете есть спортивный центр?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
У вас есть детальное описание курса?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Каково максимальное количество студентов в группе?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Вы организовываете экскурсии?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Какие программы вы предлагаете?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Какие органы могут финансировать мое обучение?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
плата за обучение
ค่าเล่าเรียน
Oggetto dell'aiuto finanziario
расходы на жизнь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Oggetto dell'aiuto finanziario
уход за ребенком
การดูแลเด็ก
Oggetto dell'aiuto finanziario
Какие виды стипендий доступны?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza