Spagnolo | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Me quiero matricular _______________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
en un grado
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
en un posgrado
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
en un doctorado
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
a distancia
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
un semestre
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
un curso académico
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
¿Cómo es el sistema _____________?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
de créditos
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
de notas
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
¿Hay ______________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
clases teóricas
Tipo di lezione
σεμινάρια
seminarios
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
tutorías
Tipo di lezione
συνέδρια
conferencias
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
¿Hay pruebas de nivel?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
¿Organizan también excursiones?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
¿Qué programas ofertan?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
matrícula
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
gastos personales
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
manutención de hijos menores
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
¿Qué becas puedo solicitar?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza