Russo | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
семестр
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
кредитов
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
оценок
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
лекции
Tipo di lezione
σεμινάρια
семинары
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Tipo di lezione
συνέδρια
конференции
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
плата за обучение
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza