Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
een bacheloropleiding
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
een postgraduaat
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
een doctoraat
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
een voltijdse opleiding
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
een deeltijdse opleiding
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
een online cursus
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
een semester
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
een academisch jaar
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
creditsysteem
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
beoordelingssysteem
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
Zijn er _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
lezingen
Tipo di lezione
σεμινάρια
seminars
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Tipo di lezione
συνέδρια
conferenties
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wanneer worden de examens gehouden?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organiseren jullie ook excursies?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welke programma's bieden jullie aan?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
inschrijvingsgeld
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
kosten voor levensonderhoud
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
kinderopvang
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza