Thailandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dire che vuoi iscriverti
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
本科生
ปริญญาตรี
Tipo di laurea
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo di laurea
博士生
ปริญญาเอก
Tipo di laurea
全日制
เต็มเวลา
Tipo di laurea
非全日
นอกเวลา
Tipo di laurea
网上课程
ออนไลน์
Tipo di laurea
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informarsi sul sistema universitario
学分制
หน่วยกิตวิชา
Tipo di sistema
打分制
การให้คะแนน
Tipo di sistema
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Informarsi sul metodo d'insegnamento
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Informarsi sul metodo d'insegnamento
讲座
การบรรยาย
Tipo di lezione
研讨会
การสัมมนา
Tipo di lezione
个别辅导
การกวดวิชา
Tipo di lezione
会议
การประชุม
Tipo di lezione
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Informarsi sulle date degli esami
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
学费
ค่าเล่าเรียน
Oggetto dell'aiuto finanziario
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Oggetto dell'aiuto finanziario
儿童托管
การดูแลเด็ก
Oggetto dell'aiuto finanziario
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza