Italiano | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Qual è il salario minimo?
Informarsi sul salario minimo
Tôi __________.
Sono ____________.
Dire qual è la tua situazione professionale
có việc làm
impiegato/a
Situazione professionale
Không có việc làm
disoccupato/a
Situazione professionale
doanh nhân
un imprenditore/un'imprenditrice
Situazione professionale
tự làm chủ
un lavoratore autonomo
Situazione professionale
thực tập sinh
uno/a stagista
Situazione professionale
tình nguyện viên
un/una volontario/a
Situazione professionale
tư vấn viên
un/a consulente
Situazione professionale
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Informarsi sul tipo di contratto
Tôi có hợp đồng _________.
Ho un contratto _________.
Dire quale tipo di contratto hai
toàn thời gian
a tempo pieno
Tipo di contratto
bán thời gian
part-time
Tipo di contratto
hạn định
a tempo determinato
Tipo di contratto
lâu dài
a tempo indeterminato
Tipo di contratto
thời vụ
stagionale
Tipo di contratto
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Quando viene versato lo stipendio?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Tôi muốn hỏi về___________.
Vorrei chiedere ___________.
Chiedere un periodo di congedo
nghỉ sinh đẻ
il congedo di maternità
Tipo di congedo
nghỉ làm cha
il congedo di paternità
Tipo di congedo
nghỉ ốm
il congedo per malattia
Tipo di congedo
ngày nghỉ
dei giorni liberi
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Informarsi sulle tasse
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
quanto mi verrà rimborsato
Opzione fiscale
tôi có nợ tiền thuế hay không
se devo pagare più tasse
Opzione fiscale