Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Informarsi sul salario minimo
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Dire qual è la tua situazione professionale
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Situazione professionale
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Situazione professionale
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Situazione professionale
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Situazione professionale
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Situazione professionale
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Situazione professionale
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Situazione professionale
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Informarsi sul tipo di contratto
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Dire quale tipo di contratto hai
เต็มเวลา
toàn thời gian
Tipo di contratto
นอกเวลา
bán thời gian
Tipo di contratto
มีกำหนดเวลา
hạn định
Tipo di contratto
พนักงานประจำ
lâu dài
Tipo di contratto
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Tipo di contratto
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Domandare quando riceverai lo stipendio
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Chiedere un periodo di congedo
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Tipo di congedo
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Tipo di congedo
การลาป่วย
nghỉ ốm
Tipo di congedo
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Informarsi sulle tasse
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opzione fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opzione fiscale