Giapponese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Informarsi sul salario minimo
ฉันเป็น ___________________
Dire qual è la tua situazione professionale
ผู้มีงานทำ
Situazione professionale
ผู้ว่างงาน
Situazione professionale
ผู้ประกอบการ
Situazione professionale
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Situazione professionale
เด็กฝึกงาน
Situazione professionale
อาสาสมัคร
Situazione professionale
ที่ปรึกษา
Situazione professionale
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Informarsi sul tipo di contratto
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Dire quale tipo di contratto hai
เต็มเวลา
Tipo di contratto
นอกเวลา
Tipo di contratto
มีกำหนดเวลา
Tipo di contratto
พนักงานประจำ
Tipo di contratto
ตามช่วงเวลา
Tipo di contratto
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Domandare quando riceverai lo stipendio
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chiedere un periodo di congedo
การลาคลอด
Tipo di congedo
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo di congedo
การลาป่วย
Tipo di congedo
การหยุดงานเอง
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Informarsi sulle tasse
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opzione fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opzione fiscale