Cinese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
请问我可以在【国家】工作吗?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
请问我需要工作许可证吗?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
全国最低工资是多少?
Informarsi sul salario minimo
ฉันเป็น ___________________
我是___________________ 。
Dire qual è la tua situazione professionale
ผู้มีงานทำ
雇佣
Situazione professionale
ผู้ว่างงาน
待业
Situazione professionale
ผู้ประกอบการ
企业家
Situazione professionale
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
自雇者
Situazione professionale
เด็กฝึกงาน
实习生
Situazione professionale
อาสาสมัคร
志愿者
Situazione professionale
ที่ปรึกษา
顾问
Situazione professionale
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
我想要以自由职业者身份登记。
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
你提供哪种类型的工作合同?
Informarsi sul tipo di contratto
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
我有一个______________合同。
Dire quale tipo di contratto hai
เต็มเวลา
全职
Tipo di contratto
นอกเวลา
兼职
Tipo di contratto
มีกำหนดเวลา
定期合同
Tipo di contratto
พนักงานประจำ
永久合同
Tipo di contratto
ตามช่วงเวลา
季节性合同
Tipo di contratto
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
我什么时候能拿到我的工资?
Domandare quando riceverai lo stipendio
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
我想要_________。
Chiedere un periodo di congedo
การลาคลอด
产假
Tipo di congedo
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
陪产假
Tipo di congedo
การลาป่วย
病假
Tipo di congedo
การหยุดงานเอง
请假
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
我想要了解纳税的相关信息。
Informarsi sulle tasse
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
我想要申报我的收入。
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
谁会告诉我______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
我的税收返还是多少
Opzione fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
我是否要交更多税
Opzione fiscale