Thailandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Situazione professionale
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Situazione professionale
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Situazione professionale
doradcą
ที่ปรึกษา
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Tipo di contratto
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
การลาคลอด
Tipo di congedo
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo di congedo
chorobowe
การลาป่วย
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opzione fiscale