Thailandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

请问我可以在【国家】工作吗?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
请问我需要工作许可证吗?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
全国最低工资是多少?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Informarsi sul salario minimo
我是___________________ 。
ฉันเป็น ___________________
Dire qual è la tua situazione professionale
雇佣
ผู้มีงานทำ
Situazione professionale
待业
ผู้ว่างงาน
Situazione professionale
企业家
ผู้ประกอบการ
Situazione professionale
自雇者
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Situazione professionale
实习生
เด็กฝึกงาน
Situazione professionale
志愿者
อาสาสมัคร
Situazione professionale
顾问
ที่ปรึกษา
Situazione professionale
我想要以自由职业者身份登记。
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

你提供哪种类型的工作合同?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Informarsi sul tipo di contratto
我有一个______________合同。
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Dire quale tipo di contratto hai
全职
เต็มเวลา
Tipo di contratto
兼职
นอกเวลา
Tipo di contratto
定期合同
มีกำหนดเวลา
Tipo di contratto
永久合同
พนักงานประจำ
Tipo di contratto
季节性合同
ตามช่วงเวลา
Tipo di contratto
我什么时候能拿到我的工资?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Domandare quando riceverai lo stipendio
我想要_________。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chiedere un periodo di congedo
产假
การลาคลอด
Tipo di congedo
陪产假
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo di congedo
病假
การลาป่วย
Tipo di congedo
请假
การหยุดงานเอง
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

我想要了解纳税的相关信息。
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Informarsi sulle tasse
我想要申报我的收入。
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
如果我不及时纳税会有处罚吗?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
谁会告诉我______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
我的税收返还是多少
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opzione fiscale
我是否要交更多税
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opzione fiscale