Greco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Domandare se l'indennità è tassabile
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Domandare se il sussidio è tassabile
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Domandare quali benefici riceverai
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino