Finlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino