Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino